Thursday, December 22, 2011

Πτωχευτικός Κώδικας - Άρθρο 99ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

Προϋποθέσεις
Άρθρο 99


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέ­ψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπεινα περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέ­τη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρη­σης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέ­τρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπει­ρογνώμονα και του μεσολαβητή.

3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν,ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να κατα­θέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.

Απόφαση του δικαστηρίου
Άρθρο 100


1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πι­θανολογεί το βάσιμο της αίτησης και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγμά της, ορίζοντας μεσολαβητή, που επιλέγει από τον κατά­λογο πραγματογνωμόνων, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών. Το πτωχευτικό δικαστήριο,μετά από αίτηση του μεσολαβητή, μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή για έναν (1) ακόμα μήνα. Το πτωχευτι­κό δικαστήριο μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα που ισχύουν μέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατά το άρθρο 103, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10.

2. Η πάροδος της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου επιφέρει αυτοδικαίως περάτωση του λειτουργήματος του μεσολαβητή και της διαδικασίας συνδιαλλαγής.


3. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στοΔελ­τίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.


4. Η απόφαση του δικαστηρίου που δέχεται ή απορ­ρίπτει την αίτηση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Το έργο του μεσολαβητή
Άρθρο 101


1. Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ’ αυτού, όπως αυ­τές προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη, με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και δι­ατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως με μεί­ωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσμου αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.

2. Ο μεσολαβητής δικαιούται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, να ζητήσει και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα κάθε πληροφορία σχετική με τη δραστηριότητα του οφειλέτη, πρόσφορη για την εκπλήρωση της αποστολής του.

3. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο μεσο­λαβητής ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθε­ση στο πτωχευτικό δικαστήριο, προκειμένου να θέσει τέλοςσ’ αυτήν και στην αποστολή του μεσολαβητή. Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων
Άρθρο 102

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις απαιτήσεις του υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης δα­νειστής, καθώς και να παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.

Επικύρωση της συμφωνίας
Άρθρο 103


1. Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία συνδι­αλλαγής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της, με κοινή αίτηση των συμβαλλομένων ή του επιμελέστερου αυτών, εισάγεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, προς επικύρωση και λήξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμ­φωνία, εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συμφωνίας, βρί­σκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών,
β) οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν τη διάρ­κεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
γ) θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία,
δ) η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνομολογείται για διάστημα πέραν των δύο (2) ετών από την επικύρωσή της.

3. Κατά τη συζήτηση της επικύρωσης ακούγονται, αυτοκλήτως ή μετά από πρόσκληση του δικαστηρίου, ο μεσολαβητής, ο οφειλέτης και οι υπογράψαντες τη συμφωνία δανειστές, καθώς και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει χωρίς τήρηση προδικασίας.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία και κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η απόφαση δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και υπόκειται μόνο σε τριτανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση που απορρίπτει την επικύρωση της συμφωνίας δημοσιεύεται επίσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και υπόκειται σε έφεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση αυτή.

Αποτελέσματα της επικύρωσης
Άρθρο 104


1. Η επικύρωση της συμφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου του μεσολαβητή·

β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφω­νίας αναστέλλονται τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής. Η ίδια αναστολή ισχύει και ως προς τα μέτρα αυτά και σχετικά με τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες εις ολόκληρον·

γ) αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιου­δήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη·

δ) αίρεται αυτοδικαίως, για την ίδια διάρκεια, η απα­γόρευση ή κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβλη­θεί στον οφειλέτη πριν την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

ε) για την ίδια διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστι­κές προθεσμίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποί­ες τελούν οι απαιτήσεις των συμβαλλόμενων πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθε­σμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων·

στ) αναστέλλεται, για περίοδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης που επικύρωσε τη συμφωνία, η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης·

ζ) η συμφωνία δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπέγραψαν.

2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλα­γής αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις.

Κήρυξη λύσης της συμφωνίας
Άρθρο 105


1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε συμβληθέντα πιστωτή μπορεί, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων της συμφωνίας συνδιαλλαγής, να κηρύξει τη λύση της. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή που δεν υπέγραψε τη συμφωνία, μπορεί να κηρύξει τη λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής, εάν από όλες τις περιστάσεις, ιδίως εν όψει των ληφθέντων μέτρων και της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προκύπτει πρόδηλη αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρη­ματικής δραστηριότητάς του. Οι διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Αυτοδικαίως επέρχεται η λύση της συμφωνίας σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος της.

3. Αυτοδικαίως επίσης επέρχεται η λύση της συμφω­νίας σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του οφειλέτη ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιορ­γάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, οι πιστωτές οι οποίοι με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής προέβησαν σε οποιασδήποτε φύσεως χρηματοδότηση του οφειλέ­τη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών του, για το ποσό της χρηματοδότησης αυτής, κατατάσσονται, μετά από επαλήθευση, ως γενικώς προνομιούχοι πιστωτές πριν κάθε άλλο ανέγγυο ή γενικώς προνομιούχο πιστωτή του οποίου η απαίτηση γεννήθηκε πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

5. Το ίδιο προνόμιο της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότη­τας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μετόχους και εταίρους του οφειλέτη για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφει­λέτη.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου οι συμβληθέντες πιστωτές αναλαμβάνουν πλή­ρως τις απαιτήσεις τους με τις εξασφαλίσεις που είχαν πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, μετά από αφαίρεση αυτών που τυχόν έλαβαν σε εκτέλεση της συμφωνίας, και με την επιφύλαξη των προνομίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.

Κωλύματα
και αμοιβή εμπειρογνώμονα και μεσολαβητή
Άρθρο 106


1. Εμπειρογνώμονας και μεσολαβητής δεν μπορεί να οριστεί πρόσωπο το οποίο την τριετία πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή ή είχε πληρωθεί απαίτησή του από τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή πρόσωπο που ελέγ­χει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη. Ο εμπειρογνώμονας και ο μεσολαβητής έχουν υποχρέωση να μη γνωστο­ποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτούς κατά την άσκηση των λειτουργημάτων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.

2. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολα­βητή καθορίζεται οριστικά με απόφαση του πτωχευ­τικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 105, οι αμοιβές του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή, κατά το μέρος που δεν έχουν εξοφληθεί, κατατάσσονται ως γενικώς προνομιούχες απαιτήσεις.Διατάξεις των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011

ΠΟΛ.1236/24.11.2011

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τις διατάξεις των άρθρων12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίεςαντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο «Διαδικασία συνδιαλλαγής», άρθρ. 99 – 106, του πτωχευτικού κώδικα με νέο που φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» , άρθρ. 99 - 106ια του πτωχευτικού κώδικα, όπως ισχύει.

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει επίσης χαρακτήρα προληπτικό της πτώχευσης.

Η ρύθμιση της εξυγίανσης διαφέρει σημαντικάαπό εκείνη της συνδιαλλαγήςτόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, με ειδοποιό διαφορά τη δέσμευσηαπό τη συμφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 η, παρ. 1 του ν. 4013/2011

« 1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.», επομένως και του Δημοσίου, σε αντίθεση με τη συμφωνία συνδιαλλαγής, οι όροι της οποίας δεσμεύουν μόνο τους συμβληθέντες πιστωτές.

Οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες, ιδίως τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου, απαιτείται, όταν λαμβάνουν γνώση αιτήσεων οφειλετών τους για άνοιγμα της ανωτέρω προπτωχευτικής διαδικασίας, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους.

Περαιτέρω οδηγίες
για την είσπραξη χρεών οφειλετών στους οποίους έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.

Ακριβές αντίγραφο

Άλλες πηγές αναφορικά με το Άρθρο 99 

του Πτωχευτικού Κώδικα:

- ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ -ΝΟΜΟΣ 3588-2007 (pdf)

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4013-2011 (pdf)

- Τι προβλέπουν τα άρθρα 99-106 του ν. 3588/2007

- Η συνδιαλλαγή του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα στη πράξη. Προσπάθεια Ανάνηψης ή Καθυστέρηση της πτώχευσης;

- "Δεύτερη ευκαιρία" στους εργοδότες - Καμιά ευκαιρία στους εργαζόμενους

- Μικρή νίκη ενάντια στην εργοδοτική μάστιγα του Άρθρου 99

No comments: