Sunday, March 4, 2012

"Πρόταση της Διοίκησης της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προς τους Εργαζόμενους της εταιρείας και της Φωτοεκδοτικής ΑΕ"
[Για να διαβαστούν καλύτερα τα έγγραφα: 1. κάντε κλικ σε κάποιο από αυτά. 2. αφού ανοίξουν (ανοίγουν όλα μαζί) κάντε δεξί κλικ σε μία από τις σελίδες και επιλέξτε "view image" ή "open image in a new tab" 3. αφού διαβάσετε τη σελίδα, επιστρέψτε πίσω πατώντας "back" και κάντε το βήμα 2 για τις υπόλοιπες σελίδες]

ακολουθεί μεταφορά της πρότασης όπως έχει στα ανωτέρω έγγραφα:


Πρόταση της Διοίκησης
της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
προς τους Εργαζόμενους
της εταιρείας και της
Φωτοεκδοτικής ΑΕ


4 Μαρτίου 2012


Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται από την Διοίκηση της Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ προς τους
εργαζομένους στην εταιρεία και στην θυγατρική της Φωτοεκδοτική ΑΕ, με σκοπό να
επιτευχθούν τα εξής:

  • Επί της αρχής συναίνεση Μετόχων, Διοίκησης και Εργαζομένων για την ανάληψη προσπάθειας διάσωσης και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρει το Σχέδιο Εξυγίανσης του «άρθρου 99» του πτωχευτικού κώδικα, καθώς και έμπρακτη υλοποίηση της συναίνεσης αυτής.
  • Άμεσες καταβολές έναντι των δεδουλευμένων που οφείλονται στους εργαζόμενους και συνολικό πρόγραμμα εξόφλησης των οφειλόμενων προς αυτούς. 
  • Διάλογος για τους όρους επαναλειτουργίας της εταιρείας χωρίς τη δημιουργία πρόσθετων χρεών, τα οποία θα διέλυαν κάθε προοπτική επιβίωσης και ανάκαμψης.

Η πρόταση που υποβάλλεται αξιοποιεί πλήρως τις άμεσες χρηματοοικονομικές δυνατότητες τις εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν καθόσον χρόνο το Λογιστήριο της εταιρείας δεν λειτουργούσε λόγω της απεργίας, κατά συνέπεια θα απαιτηθεί οριστικός έλεγχος και επιβεβαίωσή τους με την επαναλειτουργία της εταιρείας.

Για την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Αλέκος Παπαδόπουλος
Μέλος ΔΣ
4-3-2012  20:30

1. Αίτηση για άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης - υπαγωγής στο άρθρο 99

Η εταιρεία υπέβαλε Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 προκειμένου να μπορέσει να
σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εξυγίανση και αναδιοργάνωσή της με συντεταγμένο,
πλήρως διαφανή και συναινετικό τρόπο, υπό τα ευεργετήματα που προσφέρει ο
νόμος αναφορικά με την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από
τυχόν πιστωτές οι οποίοι θα αποφάσιζαν, για τους δικούς τους λόγους, να κινηθούν
εχθρικά εναντίον της και να της στερήσουν και αυτή ακόμη τη δυνατότητα να
λειτουργεί.
Οι εργαζόμενοι όμως στην εταιρεία (εννοώντας πάντα και τους εργαζόμενους της
Φωτοεκδοτικής) δεν είναι «πιστωτές». Αποτελούν συστατικό στοιχείο της ίδιας της
εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν έχει κανένα νόημα η υπαγωγή στο άρθρο 99, αλλά και
επί της ουσίας, δεν έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε προσπάθεια εξυγίανσης της
εταιρείας, αν δεν υπάρχει μια επί της αρχής συναίνεση μεταξύ Μετόχων, Διοίκησης και
Εργαζομένων για να αναληφθεί αυτή η προσπάθεια.
Η Γενική Συνέλευση των απεργών εργαζομένων έχει εκφράσει την απαίτηση να
δεσμευτεί εγγράφως η εταιρεία ότι δεν θα προχωρήσει σε διαγραφές των
οφειλομένων προς τους εργαζομένους, στα πλαίσια του Σχεδίου Εξυγίανσης.
Σημειώνουμε καταρχάς ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 106ζ παρ.2 εδαφ. β’ του
Πτωχευτικού Κώδικα, το οποιοδήποτε Σχέδιο Εξυγίανσης του άρθρου 99 το οποίο
προβλέπει διαγραφές απαιτήσεων εργαζομένων ΧΩΡΙΣ να υπάρχει συναίνεσή τους,
απορρίπτεται αναγκαστικά από το δικαστήριο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Μέτοχοι και η Διοίκηση της εταιρείας έχουν κατ’
επανάληψη δηλώσει και δεσμευτεί δημόσια ότι δεν πρόκειται το Σχέδιο Εξυγίανσης να
προβλέπει διαγραφές των συσσωρευμένων οφειλών προς τους εργαζόμενους.
Δεδομένου τούτου:

Πρόταση ΧΚΤ Σημείο 1

1.1. Γραπτή δέσμευση της εταιρείας ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Εξυγίανσης
δεν θα υπάρξουν διαγραφές των συσσωρευμένων απαιτήσεων των
εργαζομένων.
1.2. Απόσυρση των κύριων παρεμβάσεων εναντίον της αίτησης για άνοιγμα
της Διαδικασίας Εξυγίανσης, που υπέβαλλαν οι νομικοί εκπρόσωποι των
εργαζομένων.
1.3. Υποβολή στο δικαστήριο της Τετάρτης 7 Μαρτίου παρεμβάσεων από
τους εργαζόμενους υπέρ της εν λόγω αίτησης, καθώς και υπέρ της
επαναφοράς της προσωρινής διαταγής περί μέτρων προστασίας της
εταιρείας στα επίπεδα που είχε ορίσει το δικαστήριο πριν την 15-2-2012,
έως ότου αυτό αποφανθεί για την αίτηση υπαγωγής.

Τα παραπάνω σημεία στο σύνολό τους δίνουν ουσιαστική υπόσταση στην επί της
αρχής συναίνεση Μετόχων, Διοίκησης και εργαζομένων για την ανάληψη της
προσπάθειας εξυγίανσης της επιχείρησης στα πλαίσια του άρθρου 99.

2. Άμεσες καταβολές για οφειλόμενα δεδουλευμένα & συνολικό
πρόγραμμα αποπληρωμή οφειλών

Η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς τους εργαζομένους βασίζεται στις εξής παραδοχές – αναγκαίους όρους:


A. Στην παρούσα φάση και πριν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης οι Τράπεζες
δεν εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή
οφειλών.
Β. H εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει μέρος των απαιτήσεών της κατά πελατών
εντός του επόμενου 2μηνου σε ύψος ~1,7 εκ €.
Γ. Η Τρ. Πειραιώς θα εγκρίνει την πρόταση που της έχει υποβάλει η εταιρεία και για
την οποία έχουμε ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Βάσει αυτών, το Σημείο 2 της πρότασης διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόταση ΧΚΤ Σημείο 2

2.1. 1η καταβολή ποσού σύμφωνα με το Παράρτημα Α το αργότερο την
Παρασκευή 9 Μαρτίου ή την Δευτέρα 12 Μαρτίου με το οποίο, θα
εξοφληθούν κατά 50% οι εργαζόμενοι στην Ένθεση, ενώ το υπόλοιπο θα
κατανεμηθεί αναλογικά στους λοιπούς εργαζομένους.


2.2. 2η καταβολή ποσού εντός του Μαρτίου 2012 σύμφωνα με το
Παράρτημα Α, με το οποίο θα εξοφληθεί το υπόλοιπο 50% των
εργαζομένων στην Ένθεση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί
αναλογικά στους λοιπούς εργαζομένους.


2.3. 3η καταβολή ποσού, εντός Απριλίου 2012, σύμφωνα με το Παράρτημα
Α, κατανεμημένο αναλογικά στους εργαζόμενους.


2.4. Σταδιακή εξόφληση υπολοίπων δεδουλευμένων & αποζημιώσεων από
τον Μάιο του 2012 σύμφωνα με το Παράρτημα Α.


2.5. Άρση των κατασχέσεων.


2.6. Άρση των επισχέσεων εργασίας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα για τις καταβολές των σημείων 2.1., 2.2. και 2.3. θα
προκύψουν από την είσπραξη παλαιών απαιτήσεων της εταιρείας, ενώ το πρόγραμμα
συνολικής εξόφλησης οφειλών θα χρηματοδοτηθεί από τα μελλοντικά Έσοδα της
εταιρείας, μετά την επαναλειτουργία της.
Σημειώνεται τέλος ότι ρητή πρόθεση της επιχείρησης είναι να απαλλαγεί το ταχύτερο
δυνατόν από τα συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος ώστε να περάσει από τη φάση
εξυγίανσης στη φάση ανάπτυξης. Οι Μέτοχοι και η Διοίκηση είναι αποφασισμένοι να
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου τα χρονικά διαστήματα αποπληρωμής να
συντομευθούν. Στην παρούσα φάση όμως, είναι αναγκαίο να γίνονται όσο το δυνατόν
συντηρητικές εκτιμήσεις προκειμένου να μην δοθούν υποσχέσεις που δεν θα μπορούν
να τηρηθούν.


3. Επαναλειτουργία εταιρείας χωρίς δημιουργία νέων χρεών

Ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία έχει φτάσει στη δυσμενή οικονομική θέση που
βρίσκεται σήμερα, είναι ότι συνέχισε να λειτουργεί για μακρό χρονικό διάστημα με
ζημίες, συσσωρεύοντας υψηλά χρέη. Κατά συνέπεια, είναι ενάντια σε κάθε λογική
εξυγίανσης και προοπτικής διάσωσης το να επαναλειτουργήσει με τα ίδια ζημιογόνα
δεδομένα.
Όμως η επαναλειτουργία της εταιρείας και η επανακυκλοφορία της Ε δεν μπορεί να
αναμένει το Σχέδιο Εξυγίανσης, το οποίο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί και να
έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων (εταιρείας, εργαζομένων, Δημοσίου,
τραπεζών, λοιπόν πιστωτών) νωρίτερα από τον Μάιο.
Έτσι η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις στο κόστος
λειτουργίας προκειμένου να επαναλειτουργήσει χωρίς να δημιουργούνται νέες ζημίες
και χρέη. Αυτό αφορά το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης,
πρωτίστως όμως το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη δαπάνη
της.
Αναγκαίος όρος για επανέναρξη λειτουργίας χωρίς ζημία και συσσώρευση νέων χρεών,
και μέχρι τις οριστικές διευθετήσεις του Σχεδίου Εξυγίανσης, είναι τα πληρωτέα της
τρέχουσας μισθοδοσίας προς τους εργαζομένους να μην ξεπερνούν σε αυτή
τη φάση τις 500.000 €.

Καλούμε τους εκπρόσωπους των εργαζομένων στην άμεση συνέχιση του διαλόγου
που έχει ξεκινήσει αναφορικά με:
  • τη διαμόρφωση των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων ώστε να καταστεί για την επαναλειτουργία της εταιρείας
  • τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Εξυγίανσης
ώστε να επαναλειτουργήσει η εταιρεία το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνουμε ότι, όπως ενημερώσαμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά την συνάντηση της Παρασκευής 2 Μαρτίου, η έγκριση του αιτήματος που έχουμε
υποβάλει προς την τρ. Πειραιώς και η οποία επηρεάζει τις δυνατότητες των άμεσων
καταβολών έναντι οφειλομένων προς τους εργαζόμενους, θα δοθεί υπό την αίρεση
της επαναλειτουργίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Σημειώνεται ότι, ειδικά σε ότι αφορά την εξόφληση των αποζημιώσεων, απαιτείται
εξειδίκευση του χρονικού ορίζοντα και του προγράμματος αποπληρωμής ανά άτομο.
Ο χρονικός ορίζοντας του Δεκεμβρίου 2013 αφορά την πλήρη εξόφληση του συνόλου
των αποζημιώσεων.

16 comments:

Anonymous said...

Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια....
Παίζει με τους ανθρώπους, τις οικογένειές μας, την αξιοπρέπειά μας και τις ζωές μας. Απογοήτευση...
Τα θέλει όλα από μας και κείνη δεν δίνει τίποτα. Μας ζητάει να παραιτηθούμε πριν απο το δικαστήριο από αυτά που κερδίσαμε για να μας δώσει (αν μας τα δώσει) αυτά που θέλει μόνο εκείνη, μετά το δικαστήριο... Αλήθεια μπορούμε να της έχουμε καποια εμπιστοσύνη; ΚΑΜΙΑ. Δεν έδωσε ΤΙΠΟΤΑ πριν το δικαστήριο αλλά περιμένει καλή τη πίστη να συναινέσουμε στις αυτοκτονίες μας. Εκείνη δεν έχει το θάρρος για έντιμες λύσεις, εμείς θα μπορέσουμε να αντικρύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους στα μάτια και να τους πούμε πως παλέψαμε γι αυτά που μας ανήκουν; Μας χρωστάει και μεις χρωστάμε στους εαυτούς μας, να σταθούμε όρθιοι.... Δεν σεβάστηκε τους κόπους μας, αλλά εμείς σεβόμαστε τη δουλειά μας και τους αναγνώστες μας... ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΛΟΙΠΟΝ.... εμείς με τα αφεντικά είμαστε απέναντι, ανήκουμε σε άλλους κόσμους

Anonymous said...

Είμαι συνάδελφος απο Θεσσαλονίκη δεν αντέχουμε άλλο ας τελιωσει αυτο το μαρτύριο πάμε για δουλεια και ότι θέλει να γινει αρκεί να πάρουμε κάτι σας παρακαλω ας τελιωσει αυτο δεν μας βγάζει πουθενα η απεργία δεν το βλέπετε ;

Anonymous said...

Σε καλό δρόμο οι προτάσεις. Το μόνο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι το θέμα των περικοπών της μισθοδοσίας. Αν αφορά κούρεμα σε υψηλούς μισθούς δεν έχω αντίρρηση.

Anonymous said...

Συνάδελφοι η πρόταση είναι ρεαλιστική. Επιτέλους ας αντιμετωπίσουμε το θέμα σοβαρά και ρεαλιστικά (και εμείς)!!!

Anonymous said...

Ωραίο το παραμύθι σας, αλλά δεν θα πάρω.

Οταν ζητάς πραγματικά συναίνεση μεταξύ ιδιοκτησίας και εργαζομένων δεν το αφήνεις στο παρα 5. Πολύ καιρό πριν απο τον Αυγουστο, η «φιλοεργατική – προοδευτική» κ. Μάνια, μπορούσε να συζητήσει και να λύσει σε συνεργασία με τους εργαζόμενους πολλά απο τα προβλήματα που τώρα είναι μη αναστρέψιμα. Διάθεση και ανθρωπιά χρειαζόταν.
Ακόμα και πρίν τα Χριστούγεννα και την απόφασή μας για απεργία όλοι είχαμε (αν και πέντε μήνες απλήρωτοι) κουράγιο να βάλουμε λίγο πλάτη ακόμα. Ο εμπαιγμός μας κούρασε.
Σήμερα, μέσω δικηγόρων και νεόκοπων διευθυντών, μετά απο όσα περάσαμε και όσα καταφέραμε, ζητάει να πάμε δίπλα της στο δικαστήριο, να αποσύρουμε την κύρια παρέμβαση, να παρέμβουμε υπέρ της, καθώς και υπέρ της επαναφοράς της προσωρινής διαταγής περί μέτρων προστασίας της εταιρείας στα επίπεδα που είχε ορίσει το δικαστήριο πριν την 15-2-2012 (με την όποια ξεφτίλα σημαίνει αυτό για όλους εμάς που ψηφίσαμε τη παρέμβαση στις συνελεύσεις μας).
Ζητάει την επανακυκλοφορία της εφημερίδας όχι επειδή της έλειψε, όχι γιατί κάποτε πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αλλά γιατί χωρίς την «Ε» στα περίπτερα η εταιρεία δεν έχει προϊόν, αρα δεν έχει λόγο ύπαρξης και λόγο ένταξης στο άρθρο 99.
Οπως ακριβώς αναφέρουν « Αναγκαίος όρος για επανέναρξη λειτουργίας χωρίς ζημία και συσσώρευση νέων χρεών, και μέχρι τις οριστικές διευθετήσεις του Σχεδίου Εξυγίανσης, είναι τα πληρωτέα της τρέχουσας μισθοδοσίας προς τους εργαζομένους να μην ξεπερνούν σε αυτή τη φάση τις 500.000 €» και για όσους δεν το κατάλαβαν θα δουλεύουμε με λιγότερα απο τα μισά.
Στο αμέσως επέμενο διάστημα θα αρχίσουν οι απολύσεις με βάση το μισό τελευταίο μισθό.
Ποιοί θα απολυθούν? Οσοι δεν έγιναν «τσάτσοι», όσοι δεν υπέγραψαν, όλοι όσοι διεδίκησαν το αυτονόητο δικαίωμα να πληρωθούν για τη δουλειά τους. Είσαι βέβαιος οτι δεν είσαι αναμεσά τους?
Πότε θα πάρουμε τις κουρεμένες αποζημιώσεις?
Ειναι σαφές, Χριστούγεννα του 2014 και βάλε.
Απο πού δεν μας λένε.
Απο την παλιά εταιρεία που θα έχουν μεθοδευμένα πτωχεύσει ή τη νέα καθαρή εταιρεία που μεθοδεύουν να στήσουν με τον τίτλο της Ελευθεροτυπίας?
Συνάδελφοι ξυπνάτε. «Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα τους» οπως λέει και το τραγούδι. Αν κάποιοι ήθελαν αυτό το «μαγαζί γωνία» να επιζήσει και επενδυτές υπήρχαν και λεφτά σε ξένες τράπεζες.
Αν φτάσαμε εδώ δεν φταίμε όλοι εμείς.
Ισως να ήρθε η ώρα κάποιοι που έπαιζαν με 800 εργαζόμενους και άλλες τόσες οικογένειες πίσω απο αυτούς, να βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι στις ευθύνες τους.

T. Tsatsis said...

Μήπως θα έπρεπε να έρθουν στη συνέλευση οι ιδιοκτήτριες τη; εφημερίδας, για να απαντήσουν σε τυχόν απορίες μας;
Θ. Τσάτσης

Anonymous said...

1.1. Γραπτή δέσμευση της εταιρείας ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Εξυγίανσης
δεν θα υπάρξουν διαγραφές των συσσωρευμένων απαιτήσεων των
εργαζομένων................................ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΟΥΡΕΜΑ !!!ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΑΦΕΙΑ...

Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα said...

Άμα θέλει να μειώσει στο μισό τη μισθοδοσία, η λύση είναι εύκολη:

1. Να πάψει να χρεώνει τα πάντα στην εφημερίδα. Το 'χουμε δει δυόμιση δεκαετίες τώρα.

2. Να διώξει τους φίλους της. Αυτή τους προσέλαβε, αυτοί δεν κάνουν τίποτε, ας φύγουν.

3. Να διώξει τα στελέχη των 15.000+ €. Έχει τα κότσια;

Αυγή Μ. Πλατσή said...

Εσκεμμένα σκυμμένοι
/ ανεξήγητα σκυφτοί.

Anonymous said...

"...Σημειώνουμε καταρχάς ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 106ζ παρ.2 εδαφ. β’ του
Πτωχευτικού Κώδικα, το οποιοδήποτε Σχέδιο Εξυγίανσης του άρθρου 99 το οποίο
προβλέπει διαγραφές απαιτήσεων εργαζομένων ΧΩΡΙΣ να υπάρχει συναίνεσή τους,
απορρίπτεται αναγκαστικά από το δικαστήριο...", μας λένε μεταξύ άλλων.

Δέστε όμως το κείμενο του πτωχευτικού κώδικα (http://blo.gr/8bk) και πέστε μου πού διάολο βρήκαν και παραθέτουν το σχετικό άρθρο. Το οποίο απλώς δεν υπάρχει. Το άρθρο 106 στον πτωχευτικό κώδικα (Νόμος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α’ 153/10.7.2007) είναι τελείως άσχετο. Αφορά "Κωλύματα και αμοιβή εμπειρογνώμονα και μεσολαβητή" και όχι αυτά που, ως δήθεν ερμηνεία, μας σερβίρουν. Μα τόσο αφελώς ανίκανο είναι το νομικό γραφείο της εργοδότριας εταιρείας; Η μήπως θεώρησαν ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να ερευνήσουμε τους δικούς τους ισχυρισμούς;

Ντ.Β.

Anonymous said...

Φοβακης Γιαννης
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ!!!Λεφτά υπάρχουν απο τον καιρό που εργαζόμασταν και μέναμε ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ. Τόσος χρόνος πέρασε καμιά κίνηση.. αερολογίες ΘΑΑΑ........και μπουρδολογίες απο τη Χ.Κ. μας πτώχευσαν κανονικά και τωρα τι? Καμία εμπιστοσυνη. Αυτοι που με στοχευση σε εμας τους εργαζόμενους δημιουργησαν το προβλημα θα δωσουν λυση τωρα?Μας δουλευουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ!!!! Θελω δουλεια κανονικη πληρωτεα απο εχτες οχι απασχοληση και εθελοντισμό δεν χαριζω τιποτα απολύτως ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΡΕ!!!!!!υ.γ.....Καποιοι μπορει να θελουν σε βαρος μας να ροκανισουν το χρόνο εως να περασουν οι λιγοι σχετικα μηνες για να παρουν τη συνταξουλα τους

Anonymous said...

Συνάδελφε ΝΤ.Β,

Το άρθρο 106 έχει αλλάξει με το νόμο 4013/2011. Προφανώς η αναφορά των δικηγόρων της ιδιοκτησίας είναι ερμηνεία και μόνο. Αναφέρεται στην συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, υπό την έννοια ότι αυτή δεν πρέπει να παραβλάπτεται από τη συμφωνία ώστε οι πιστωτές να μην βρεθούν σε χειρότερη θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν αν η εταιρεία πτώχευε.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι ώστε το δικαστήριο να ανοίξει τη διαδικασία. Πιο πολύ για εκβιασμό μου κάνει, αλλά έχουμε και νομικούς συμβούλους να μας εξηγήσουν.

Άρθρο 106ζ
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόμιμα απόφαση από τη συνέλευση
των πιστωτών για την υπογραφή της από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε υπογράφεται από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης:
α. Αν δεν πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.
β. Αν πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2.
γ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.
δ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης δεν αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από
την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

Anonymous said...

Προσοχή. Αυτά που λέει για να καθησυχάσει σχετικά με την πρόωβλεψη του νόμου περί συγκατάθεσης των εργαζομένων είναι τελείως ψευδή. Και άν αυτά που μπορούν να ελεγχθούν είναι ψευδή, σκεφτείτε τι ισχύει για τα υπόλοιπα.

Γεωργία Μυλωνάκη said...

Παρατηρήσεις επί του κειμένου:

1) "Η πρόταση που υποβάλλεται αξιοποιεί πλήρως τις άμεσες χρηματοοικονομικές δυνατότητες τις εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν καθόσον χρόνο το Λογιστήριο της εταιρείας δεν λειτουργούσε λόγω της απεργίας, κατά συνέπεια θα απαιτηθεί οριστικός έλεγχος και επιβεβαίωσή τους με την επαναλειτουργία της εταιρείας."

άρα κι αυτά μπορεί να μην ισχύουν...

2) ‎"δεν πρόκειται το Σχέδιο Εξυγίανσης να προβλέπει διαγραφές των συσσωρευμένων οφειλών προς τους εργαζόμενους"

αλλά πχ κούρεμα 50%?

3) ‎"Υποβολή στο δικαστήριο της Τετάρτης 7 Μαρτίου παρεμβάσεων από τους εργαζόμενους υπέρ της εν λόγω αίτησης, καθώς και υπέρ της επαναφοράς της προσωρινής διαταγής περί μέτρων προστασίας της εταιρείας στα επίπεδα που είχε ορίσει το δικαστήριο πριν την 15-2-2012, έως ότου αυτό αποφανθεί για την αίτηση υπαγωγής."

Άρα κάνει ό,τι θέλει και με τον τίτλο και τα περιουσιακά στοιχεία...

4) ‎"A. Στην παρούσα φάση και πριν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης οι Τράπεζες δεν εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή οφειλών."

εγκρίνουν με άλλο σκοπό; ποιον;

5) ‎"Β. H εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει"

καλά, μιλάμε για φοβερή σιγουριά και εξασφάλιση...

6) "Γ. Η Τρ. Πειραιώς θα εγκρίνει την πρόταση που της έχει υποβάλει η εταιρεία και για την οποία έχουμε ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων."

την πρόταση αυτή την θέλουμε κι εμείς γραπτά!

7) "καταβολή ποσού" ... "θα εξοφληθούν κατά 50% οι εργαζόμενοι στην Ένθεση, ενώ το υπόλοιπο θα
κατανεμηθεί αναλογικά στους λοιπούς εργαζομένους"

το μόνο σίγουρο είναι ότι θα εξοφληθούν οι ενθέτες, ξέρουμε εμείς πόσο θα είναι το περιβόητο υπόλοιπο; και τί θα πει "αναλογικά";

8) "Σταδιακή εξόφληση υπολοίπων δεδουλευμένων & αποζημιώσεων από τον Μάιο του 2012"

χμ και 50 ευρώ το μήνα -λέμε τώρα- σταδιακή εξόφληση είναι, όταν υπάρχει έναρξη και όχι λήξη, πάντα είναι ύποπτα τα πράγματα...

9) ‎"Οι Μέτοχοι και η Διοίκηση είναι αποφασισμένοι να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου τα χρονικά διαστήματα αποπληρωμής να συντομευθούν"

πχ να δώσουν το ποσό που παίρνουν εκείνοι για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων;;;

10) ‎"η επαναλειτουργία της εταιρείας και η επανακυκλοφορία της Ε δεν μπορεί να αναμένει το Σχέδιο Εξυγίανσης, το οποίο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί και να έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων (εταιρείας, εργαζομένων, Δημοσίου, τραπεζών, λοιπόν πιστωτών) νωρίτερα από τον Μάιο."

γιατί δεν το λύνουμε εκτός 99 και εξωδικαστικά τότε;;;;; αφού το μόνο ληξιπρόθεσμο χρέος ήταν προς τους εργαζόμενους;;;

11) ‎"Αναγκαίος όρος για επανέναρξη λειτουργίας χωρίς ζημία και συσσώρευση νέων χρεών, και μέχρι τις οριστικές διευθετήσεις του Σχεδίου Εξυγίανσης, είναι τα πληρωτέα της τρέχουσας μισθοδοσίας προς τους εργαζομένους να μην ξεπερνούν σε αυτή τη φάση τις 500.000 €."

ξανά οεο, κουβέντα για μισθοδοσία του δσ της επιχείρησης;;; οεο;;;

12) "η έγκριση του αιτήματος που έχουμε υποβάλει προς την τρ. Πειραιώς και η οποία επηρεάζει τις δυνατότητες των άμεσων
καταβολών έναντι οφειλομένων προς τους εργαζόμενους, θα δοθεί υπό την αίρεση της επαναλειτουργίας."

το αίτημα αυτό το θέλουμε κι εμείς γραπτά.

13) οκ, στο πινακάκι για την εξόφληση δεδουλευμένων και αποζημιώσεων, από πάνω δεν γράφει "δέσμευση", γράφει "προγραμματισμός", ντάξει μπορεί και να μη σου βγει ρε παιδί μου, αλλά αυτό προγραμμάτιζες εσύ...

Anonymous said...

Οποιος δεν θελει ας μην παρη ! Πολλοι απο τους δημοσιογραφους εχετε και αλλη δουλεια η συνραξη και πολλοι περιμενετε να παρετε την εφημεριδα στα χερια σας ! Επιτελους πολλοι σεν μπορουν να σας ακολουθησουν την απεργια χωρις μελλον ! Εγω σραματαω την απεργια και παρετουμαι των κατασχεσεων ! Μαζι με ρην ΧΚΤ ! Ας παει και στο 99 και οπου θελει !!
Δεν αντεχουμε το παραμυθι της απεργιας αλλο προτημω το οαραμυθι της ΧΚΤ που μπορει και να βγει αληθινο εστω κατα το ημιση !!

Anonymous said...

Επιτελους ακουσα απο τα χειλη δημοσιογραφου (γεια σου Βαλια) για τα στελεχη των 15.000 και ανω. Παντα αναρωτιμουν "εφερναν" ποτε πισω στην εταιρια κερδη αυτοι που επαιρναν αυτα τα παρανοϊκα ποσα? Καποιοι θελω να πιστευω πως ναι αλλα με ΤΙΠΟΤΑ ΟΧΙ ολοι τους και φοβαμαι οτι ειναι και η πλειοψηφια. Ολοι μιλανε για τις χαμενες κυκλοφοριες, λογο ακριβειας, ιντερνετ, χαμενη & κομενη διαφιμηση κανεις δε μιλαει για ποσσες δουλειες ΕΧΑΣΕ το πιεστηριο.
Για ποσες προσφορες που δεν εγιναν ΓΙΑΤΙ αραγε?
Μονο η Espresso κι η ΙΜΑΚΟ ηταν οι δουλειες στη πιατσα?
ΠΟΥ ειναι ο ρολος του τμηματος που ειναι υπευθυνο να τσιμπαει και να φερνει δουλειες στην εταιρια.
Που ειναι η εκπαιδευση του προσωπικου ωστε να μη καθισταται αχρηστο και παραμελημενο σαν παλιο μηχανημα? Δεν θα επρεπε σε μια εταιρια που μαχοταν και υπερασπιζε τις νεεες ιδεες η πρωτοβουλια να καλλιεργειται? Το μονο που εγινε ηταν να προχωρουν οι ιδεες το φιλων και κωλητων (πολλες φορες αχρηστων αυλικων)οι οποιες πραγματοποιουνταν ανεξαρτητου κοστους και φυσικα κερδους. Πχ ειναι δυνατον το internet να φιλοξενειται, να αναβαθμιζεται και να συντηρειται ΕΚΤΟΣ εταιριας? Κι αν κατι τετοιο ειναι "συνηθεια" στη πιατσα τοτε ΟΛΟΙ στη πιατσα το κανουν για να μασανε με 1000 μασελες.

Αστα βρε Μανια ειχες 5 ΧΡΟΝΙΑ καιρο για να κανεις τις αλλαγες που επρεπε και το μονο που εκανες ηταν να φερνεις διευθυνταδες που δεν εκαναν το παραμικρο περα απο το να τσιμπανε 30.000ανταρες και βαλε.