Monday, January 23, 2012

Αγωνιστικός χαιρετισμός από τη σύνοδο των Sparks στο Μπέρμινχαμ


Η σύνοδος της “Εθνικής Επιτροπής Δράσης από τα Κάτω” των Σπαρκς, που πραγματοποιήθηκε στις 14.1.2012 στο Μπέρμιγχαμ, απευθύνει Χαιρετισμό στην απεργία της ελληνικής εφημερίδας “Ελευθεροτυπία”, που οφείλει να στηριχθεί από το σύνολο των εργαζομένων!

Οι ίδιοι καπιταλιστές που εξαπολύουν τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και επιτίθενται σ' εσάς, επιτίθενται και σ' εμάς!
Έχουμε κοινό στόχο και πρέπει να βρούμε τρόπους να ενωθούμε!

Οι ηλεκτρολόγοι (Σπαρκς) σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα στη Βρετανία απειλούνται με μειώσεις μισθών έως και 35% επειδή οι μεγάλοι εργοδότες θέλουν να καταστρατηγήσουν τη συμφωνία “JIB” που είναι σε ισχύ από το 1968. Οι Σπαρκς απάντησαν σε αυτό με μια συνέλευση 500 εργαζομένων τον Αύγουστο του 2011 στο Λονδίνο, η οποία εξέλεξε μια “Εθνική Επιτροπή Δράσης από τα Κάτω” με σκοπό να αντισταθεί στους εργοδότες όπου αδυνατούν να το πράξουν τα συνδικάτα λόγω γραφειοκρατικών δομών και αντεργατικής νομοθεσίας.

Αυτή η κίνηση έχει την ίδια ιστορική βαρύτητα με την απεργία του 1972 στα κατασκευαστικά έργα, η οποία καθοδηγήθηκε από στρατευμένους εργαζόμενους από τα κάτω που έκλειναν εργοτάξια με δική τους πρωτοβουλία – ήταν η τελευταία φορά που σημειώθηκε πανεθνική κινητοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο και δόθηκε μια μάχη στην οποία νίκησαν οι εργάτες!

Οι μεγαλοεργοδότες προσπαθούν να αναγκάσουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν τη συμφωνία που προωθούν, και οι Σπαρκς απαντούν (στην εφημερίδα τους Εργάτης Κατασκευαστικής /Site Worker) “Μην υπογράψεις. Όρθωσε το ανάστημά σου και πάλεψε για τα δικαιώματά σου. Σκέψου τι κινδυνεύεις να χάσεις, σκέψου τι κινδυνεύουν να χάσουν τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Με μια μονοκοντυλιά οι συμφωνίες για τις οποίες όλοι αγωνιστήκαμε μπορούν να ακυρωθούν για πάντα και δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί – μας ετοιμάζουν κι άλλες περικοπές μισθών!

Εμείς έχουμε το πάνω χέρι. Είμαστε οι εργάτες που χτίζουμε τα εργοστάσιά τους, τα γραφεία τους, τους σταθμούς ηλεκτροδότησης κλπ. Χωρίς εμάς, αυτές οι εταιρείες δεν είναι τίποτα. Πρέπει να ασκηθεί η ισχύς των συνδικάτων. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!

Οι Σπαρκς ειδικά, έδειξαν στους υπόλοιπους εργαζόμενους και συνδικαλιστές ότι η αντιδημοκρατική εξουσία που ασκούν τα πλήρους απασχόλησης στελέχη στα συνδικάτα και ο απόλυτος έλεγχος που ασκούν οι εργοδότες στα εργοτάξια μπορεί να αμφισβητηθεί.

Όλη αυτή η αντίσταση υποστηρίχθηκε από τις δημοκρατικές εκλογές της εθνικής και των πολλών τοπικών επιτροπών δράσης σε συνδυασμό με μαζικές συνελεύσεις στις οποίες δημοκρατικά αποφασίζεται τι και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η ουσία του συνδικαλισμού και η δημοκρατία των εργαζομένων στην πράξη.

Η οργάνωση των εργαζόμενων από τα κάτω πρέπει να συνεχιστεί

Όταν τελειώσει η διαμάχη θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις ανεξάρτητες Επιτροπές από τα Κάτω ώστε να εκδημοκρατιστεί το σωματείο, με όλα τα στελέχη στο συνδικάτο και στο εργοτάξιο να είναι ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ και ελεγχόμενα από τα μέλη.

Οι Σπαρκς δεν ικανοποιούνται απλώς με την υπεράσπιση των υπαρχουσών συμφωνιών, αλλά απαιτούν τη μείωση της εργάσιμης εβδομάδας χωρίς μείωση μισθών!

ΝίΚΗ στους ηρωικούς απεργούς της Ελευθεροτυπίας!
ΝίΚΗ στους Σπαρκς από τα Κάτω!
Η Ενότητα όλων των εργαζόμενων θα νικήσει!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο


The conference of the Sparks’ “National Rank-and-File Action Committee” in Birmingham of 14.1.12 sends it’s Greetings to the strike at Greek newspaper “Eleftheriotypia”, which must be supported by all workers!
The same capitalists that are using the “austerity-drive” of all Governments are attacking you, are attacking us!

We have common cause, and need to find ways of uniting!

Electricians (Sparks) on big building sites in uk are being threatened with pay-cuts of up to 35% as major employers want to destroy the “JIB” agreement that has been in place since 1968.The Sparks responded to this with a meeting of 500 workers in London in August 2011 which elected a “National Rank-and-File Action Committee” to resist the employers where the unions are unable to because of bureaucratic structure and the anti-union laws.

This move is as historically signifcant as the 1972 Construction sites strike, which was led by militant rank-and-file workers shutting down sites on their own initiative – the last time there was national action in the construction trade, and a battle that the workers won!

The big employers are trying to get the workers to sign away their long-standing agreement, to which the Sparks reply (in their paper Site Worker) “You must not sign. Stand up and fight for your rights. Think of what you stand to lose, think of what your children and grandchildren stand to lose. At the stroke of a pen the agreements we all fought for could be finished forever and it won’t stop - there will be more wage cuts to come!

We have the upper hand. We are the workers who build their factories, offices, power stations etc. Without us, these firms are nothing. Union power must be brought to bear. The workers united will never be defeated!

The sparks in particular have shown other site workers and trade unionists that the undemocratic stranglehold fulltime offficials have in the unions and the absolte control employers have on site can be resisted.

All of this resistance has been underpinned by the democratic election of nationl and many local action committees together with mass meetings democratically deciding what to do and how to do it. This is the essence of trade unionism and in fact workers’ democracy.

RANK-AND-FILE ORGANISATION MUST CONTINUE

When the dispute is finished, we must continue with our independent Rank-and-File Committees and organisation to bring about the total democratisation of Unite the union, with all officials in the union and on-site ELECTED and controlled by the rank-and-file membership”

The Sparks are not content with simply defending existing agreements, but demand the cutting of the working week with no loss of pay!

ViCTORY to the heroic strikers at Eleftheriotypia!

ViCTORY to the Rank-and-File Sparks!

Unity of all workers shall win!


contact us at

siteworkers@virginmedia.com


No comments: